İlkokulda Eğitim

İlkokullarımızda AYÇ Eğitim Modeli uygulanır. AYÇ Eğitim Modeli kendimize özgü, milli, yerli, aynı zamanda evrensel düzeyde standartlar taşıyan bir eğitim modelidir.

AYÇ İlkokullarında eğitim gerçek hayatın bir parçasıdır. Günlük beceriler ve temel becerilerin kazandırılması; öğrencilerin iyi bir benlik yapısına sahip olması ilkokul eğitiminin temel amacıdır.

Düşünen Üreten Girişimci Nesiller Yetiştiren Eğitim Modeli

AYÇ Eğitim Modeli, çocuklarımız ve gençlerimizin yaratıcılıklarını; analitik, etik, mantıksal, eleştirel ve stratejik düşünme becerileri ile karar verme, iletişim, bilişim teknolojilerini kullanma, araştırma, sorun çözme, bilgiye ulaşma, yeni bilgi üretme ve girişimcilik becerilerini geliştirecektir.

İlkokul eğitiminin temel ilkeleri

 • Öğrenciler öğrendiği bilgiyi anlamlandırarak yeni bilgi üretmede kullanılır.
 • Bilgi; beceri ve yetkinliğe dönüştürülerek uygulanır.
 • Öğrenciler karar ve davranışlarının sonuçlarını sahiplenir.
 • Eğitimde, öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları esas alınır.
 • Öğrencilerin gelişim düzeyine göre demokratik eğitim ortamları oluşturulur.
 • Türkçe’nin doğru ve güzel konuşulmasına gereken özen gösterilir.
 • Gerçek yaşam alanlarında deneyerek öğrenmesine fırsat verilir.
 • Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanır.
 • Rehberlik hizmetleri ile öğrenme öğretme süreci bütünleştirilir.
 • Çocuğun gelişimi ve değerlendirilmesi bireyseldir. Değerlendirme sonuçları çocuğun bireysel gelişimi için kullanılır.

 

İlkokulda Tam Öğrenme

Derse ve ders içindeki bir üniteye başlarken yeni öğrenme alanının kazanımlarıyla ilgili öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi (Ön koşul kazanımların yeterliliği) ölçülür. Ölçme sonuçlarına göre ön koşul kazanımlarda görülen eksiklikler giderildikten sonra yeni üniteye geçilir. Ünite sonunda da ünite kazanım değerlendirme sınavı yapılır. Ünitedeki öğrenme eksiklikleri giderildikten sonra yeni üniteye geçilir.

İlkokulda Kendini Yönetme Programı

AYÇ İlkokullarında Kendini Yönetme Programı ile öğrencilerin amaç belirleme, hedef koyma, hedefe odaklanma, günlük becerileri ve temel becerileri geliştirme çalışmaları yapılır. Öğrenciler güçlü yönlerinin farkına vararak zayıf alanlarını geliştirir.  Kendini Yönetme Programı ile öğrenciler ilgi, yetenek ve özelliklerini keşfeder; potansiyelinin farkına vararak kendini yönetebilme becerisine sahip olur.

İlkokulda Akademik Eğitim

Akademik eğitimle öğrencilere kendi öğrenme tarzlarını geliştirme ve özgünleştirme fırsatı verilir. Sınıf ve branş öğretmenleri öğrencilerin eğitim öğretimle ilgili gelişim düzeylerini izler.

Derslerin içerik ve kapsamına uygun olarak okul dışı öğrenme fırsatlarından yararlanılır. Derslerin kazanımlarının gerçekleştirilmesi için çevrenin tüm olanaklarından yararlanılır, Öğrenciler, ders kazanım ve içeriklerine uygun olarak deney, gözlem, inceleme, araştırma yaparlar ve projelerde görev alırlar.

Okulda ve derslerde öğrenilen ders kazanımlarının günlük hayatta bir karşılığı vardır ve öğrencilerin öğrendiklerini günlük hayatta kullanması için rehberlik yapılır.

İlkokulda Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitimi

Yaşam becerileri ve benlik eğitimi, öğrencilerimizin bugünkü ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri günlük beceriler, temel beceriler ve benlik eğitiminden oluşur.

Yaşam becerileri ve benlik eğitimi ile öğrenciler kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı olabilecek becerileri kazanarak iyi bir kişiliğe sahip olur.

Yaşam becerileri ve benlik eğitimi, öğrencilerimizin, günlük ve temel becerileri ile değer sistemi, düşünce yapısı, duygu yönetimi, bilinç yapısının geliştirilmesini esas alır.

AYÇ Eğitim Modeli, çocuklarımız ve gençlerimizin yaratıcılıklarını; analitik, etik, mantıksal, eleştirel ve stratejik düşünme becerileri ile karar verme, iletişim, bilişim teknolojilerini kullanma, araştırma, sorun çözme, bilgiye ulaşma, yeni bilgi üretme ve girişimcilik becerilerini geliştirecektir.

Yaşam Becerileri Eğitimi

 1. Günlük Yaşam Becerileri
  1. 1.Kişisel Bakım Becerisi
  2. 2.Dengeli Yaşam Becerisi
  3. 3.İlişki Yönetim Becerisi
  4. 4.Yaşam Alanlarını Düzenleme ve Kullanma Becerisi
  5. 5.Toplumsal Alanlarda Uyumlu Davranma Becerisi
  6. 6.Ekonomik Yaşamını Düzenleme Becerisi
  7. 7.Spor Aktivitelerine Katılma Becerisi
 2. Temel Yaşam Becerileri
 3. 1.Okuryazarlık becerisi
 4. 2.İletişim becerisi
 5. 3.Bilgi ve veri toplama becerisi
 6. 4.Karar verme becerisi
 7. 5.Sosyal katılım becerisi
 8. 6.Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi/dijital vatandaşlık
 9. 7.Gözlem yapma becerisi
 10. 8.Problem çözme becerisi
 11. 9.Araştırma becerisi
 12. 10.Girişimcilik becerisi

Benlik eğitimi

 1. a.Değer eğitimi,
 2. b.Düşünme eğitimi,
 3. c.Duygu eğitimi
 4. d.Bilinç eğitiminden oluşur.

İlkokulda Oryantasyon Eğitimi

İlkokula başlayacak olan çocuklara birinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla “İlkokul Hazır Bulunuşluk Testi” uygulanır. Test sonuçlarına göre birinci sınıf öğretmenleri tarafından oryantasyon eğitimi yapılır.

İlkokulda Branş Öğretmenleri Destekli Eğitim

Oyun ve Fiziki Etkinlik, İngilizce, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Müzik, Satranç dersleri ile maddi ve manevi yaşam dengesi, erdemlilik, hikmet, inanç değerleri branş öğretmenleri tarafından verilir.

İlkokulda Sosyal Etkinlikler

AYÇ ilkokullarında sosyal etkinlikler günlük beceriler, temel beceriler, düşünme becerileri, duygu yönetimi, bilinç yapısı ve değerler eğitimi kazanımları ile ilişkili olarak yürütülür.

Sosyal etkinlikler çerçevesinde çocukların kazandığı bazı davranış ve beceriler şunlardır.

 • Başkalarının haklarına saygı gösterir.
 • Maddi ve manevi görevlerini yerine getirir.
 • Kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkar.
 • Eylem ve davranışlarının, başkaları üzerindeki sonuçlarını üstlenir.
 • Ulaşılmak istediği amaç ve hedefler için inanç, irade ve kararlılık gösterir.
 • Sıkıntı ve zorluklarla mücadele eder.
 • Beklenmeyen durumlara karşı önceden hazırlıklı olur.
 • Kendini tanır.
 • Bireysel hedeflerini belirler.
 • Yeteneklerini geliştirir.
 • Çevreyi korur.
 • Kendine güven duyar.
 • Planlı çalışma alışkanlığı edinir.
 • Zamanını etkin ve verimli değerlendirir.
 • İsraftan kaçınır ve tutumludur.
 • Bireysel farklılıklara saygılı olur.
 • Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılar.
 • Aldığı görev ve sorumluluğu istekle yerine getirir.

 

 

Etiketler: